logo

Hvorfor Sistehjelp

I Norge dør det ca. 40 000 mennesker hvert år. Ethvert dødsfall berører mange personer og angår derfor oss alle. De aller fleste ønsker å tilbringe sin siste levetid hjemme, likevel dør de fleste på en institusjon.

Mange er usikre i møte med døende og livets siste fase. Det er verdifullt at familie, venner og nærmiljø er fortrolig med hvordan en kan legge til rette for en god og verdig avslutning av et liv. Sistehjelp er et kurs som gir kunnskap om hvordan en kan gi omsorg og hjelp til personer i livets sluttfase. Målet er å bygge en bro mellom det offentlige sitt tilbud og omsorgen alle kan bidra med. 

frivillig og pårørende med døende person

Kurset er forankret i det europeisk palliative fagnettverket European Association for Palliative Care. Over 60.000 personer har deltatt på Sistehjelpskurset i 20 ulike land.

Om Verdighetsenteret

Verdighetsenteret er et tverrfaglig nasjonalt kompetansesenter som formidler og utvikler kunnskap om innen eldreomsorg. Vi har særlig fokus på sårbare gamle, etikk og den økende andelen personer med demens.

Senterets visjon er en verdig alderdom for alle og vårt verdigrunnlag bygger på filosofien fra hospice med et helhetlig menneskesyn. 

Vi jobber for at sårbare gamle og deres pårørende skal møtes med verdighet, respekt og omsorg.